Какво прави Парламентът?

Парламентът има три основни функции:

1.   Приема европейските закони — в много области съвместно със Съвета. Фактът, че ЕП се избира пряко от гражданите, гарантира демократичната основа на европейското право.

2.   Парламентът упражнява демократичен надзор върху другите институции на ЕС, и по-специално върху Комисията. Той разполага с правомощия да одобрява или отхвърля номинираните комисари, както и с правото да гласува вот на недоверие на Комисията като цяло.

3.   Бюджетни правомощия. Парламентът споделя със Съвета правомощията по отношение на бюджета на ЕС и следователно може да влияе върху разходите на ЕС. Той приема или отхвърля бюджета в неговата цялост.

По-долу са дадени подробни описания на тези три функции.