Иск за дирене на бащинство

Чл. 41 СК гласи: „Произходът от бащата може да се търси с иск, предявен от детето до изтичане на три години от навършване на пълнолетието и от майката – в тригодишен срок от раждането на детето“.
Касае се за търсенето на извънбрачния баща, което е сложен социален проблем. Искът по чл. 41 СК може да бъде предявен само при условие, че произходът от бащата не е установен чрез предположение за бащинство или чрез припознаване. ВС допуска предявяване на иска и въпреки наличието на пълно осиновяване.
Искът има за предмет установяването, че майката е заченала от претендирания баща. Трябва да се установи, преди всичко, предполагаемият период на зачеването. Трябва по-нататък да се докаже, че през този период претендираният баща е имал съответни връзки с майката на детето. Другите връзки на майката само затрудняват доказването на този иск. Допустими са всички доказателствени средства.
Овластени да предявят иска са само детето и майката. Бащата не е легитимиран, защото той би могъл просто да припознае детето. Само ако припознаването му бъде оспорено, той е принуден да установи своето бащинство чрез иск, уреден в чл 37 (2) СК, който е различен от иска по чл. 41 СК.
Искът за дирене на бащинство принадлежи поотделно на майката и детето. Разбира се, те могат да предявят своите искове в един общ процес. Самостоятелният иск на майката се оправдава с нейния собствен морален и материален интерес – да осигури издръжка на детето си и т.н. Майката не може да предявява този иск, ако детето е само заченато. Приема се, че тя може да предяви този иск, ако детето е починало. Майката може да предяви иск за дирене на бащинство в тригодишен срок от раждането.
Искът на детето, ако то е малолетно, трябва да се предяви от законния му представител. В това качество може да се яви и майката. Детето може да предяви иск за дирене на бащинство до три години от пълнолетието, т.е. до навършване на 21 години. Ако детето е непълнолетно, то може и само и само да предяви иска по реда на чл. 271 (2) във връзка с чл. 258 (2) от ГПК.
Действие на решението, с което се уважава искът за дирене на бащинство. Това решение не създава, а само установява произхода на детето от него. Това става с обратно действие. Детето придобива към бащата всички права, предвидени в законите. – издръжка, наследяване и т.н.
Конкретните правни последици, които се поставят в действие от установеното бащинство, са въобще последиците на произхода. Следва да бъде променено името на детето. Установено при раждането съобразно с името на майката, сега то трябва да бъде изменено съобразно името на бащата. Детето придобива и наследствени права спрямо бащата и спрямо всички роднини от момента на раждането – виж чл. 2 от ЗН. Ако наследството е било открито преди установяване на произхода, наследствените правоотношения трябва да бъдат преуредени съобразно с наличието и на този наследник.
Чл. 258 (2) ГПК: „Непълнолетните и ограничено запретените съпрузи могат сами да предявяват брачни искове и да отговарят по тях“.
Чл. 271 (1): „По реда на тази глава се разглеждат исковете за установяване или за оспорване на произход, както и исковете за отменяне на осиновяването“.