Инвестиционен процес

Инвестиционен процес – чл. 5-6  на ЗЗБУТ:
Всеки, който проектира строителни обекти и дейности, производства, конструкции, технологии и работно оборудване е длъжен да съобрази проекта с всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.
В процеса на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на обектите инвеститорът е отговорен и изисква спазването на правилата и нормите за ЗБУТ от проектанта и изпълнителя.
Основните участници в строителството са инвеститорът, проектантът и строителят – физически и юридически лица. Освен тях участници са и строителният предприемач, доставчикът, техническият ръководител и лицето, управляващо строителния надзор. Взаимоотношенията мужду участниците в строителството трябвя да бъдат уредени свободно в договора за реализиране на конкретния проект, в който следва да бъдат разграничени и конкретизирани задълженията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Въвеждането в експлоатация на нови, реконструирани или модернизирани обекти се допуска при доказано съответствие с изискванията за осигуряване на ЗБУТ. След приключването на строително-монтажните работи на строеж с производствено или непроизводствено предназначение, започва работата по доказване на съответствието с правилата, нормите и проектните решения в т.ч. и за БЗР, в резултат на което се издава разрешение за ползването на строежите.
Инвеститорът на строежа съставя досие, което съдържа:
Екзекутивна документация, отнасяща се до проектното осигуряване на безопасност и здраве при работа и документацията, доказваща съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ;
Всички документи, отразяващи периодичните изпитания и измервания, установяващи ефективността на средствата за колективна защита – вентилационни, климатични и аспирационни уредби, заземителни и мълниезащитни системи и др.