Изпълняемо право, изпълнителни основания и изпълнителен лист

Предпоставки за ППИ:
а)  Изпълняемо право (ИП) – изискуемо ликвидно притезание, което се нуждае от принудително удовлетворяване, защото не е било удовлетворено доброволно.
Притежанията са субективни нрава, които имат за предмет дължимо поведение, чрез което ще се достави на правоимащия определена облага. По принцип изпълнителният процес защитава само притезания (а исковият процес – всякакви граждански права).
Нямат качеството па ИП неизискуемите притезания (напр. срочни или условни притезания, когато срокът или условието не са настъпил и).(чл.243)
Нямат качеството на ИП неликвидните притезания -неопределеността на дължимата престация не позволява.
б)  Изпълнително основание основание (ИО); и) Изпълнителен лист (ИЛ).
ИП п ИО са предпоставки за възникване на ППИ, а ИЛ – за неговото упражняване. ИЛ освен това удостоверява ППИ пред изпълнителния орган. Само при прякото изпълнение не е нужен ИЛ.