Изпълнение.Същност

Същност.Всяко ПО включва и облигационно възниква, за да породи определено действие, определени права и задължения. След като възникнат правата трябва да се упражняват, а задълженията да се изпълняват.
Доброволното осъществяване на дължимия резултат наричаме изпълнение, а изпълнението на паричните задължения- плащане.
Изпълнението на задължението има за последица погасяване на обл. отношение, защото ч\з изпълнението крайната цел на ПО е постигната- задоволяване на интереса на кредитора. Изпълнението е най-честия способ за погасяване на задълженията.
Правна същност на изпълнението. Няма единодушие относно правното естество
1. За едни изпълнението е договор, защото погасителният ефект не може да настъпи без съгласието на кредитора
2. За други изпълнението не е правна сделка. Изпълнението не е договор, ако погасителният му ефект настъпва без съдействието на кредитора.
3. Трябва да се прави разлика м\у действия по изпълнението и резултата от изпълнението. Действията по изпълнението могат да изискват съдействието на кредитора – тези действия могат да бъдат правни сделки, но самият резултат (изпълнението) никога не е правна сделка.
По правило изпълнението е юридическа постъпка, която изисква, а в определени хипотези се съчетава с волеизявления и се превръща в сделка.
Намерения за изпълнения.Необходим ли е анимус ? За да е налице изпълнение трябва да има намерение от длъжника. Възможно е да се отмени погасителният ефект на изпълнението, когато длъжника изрично заяви, че няма намерение за изпълнение. Това е хипотеза за неоснователно обогатяване. По принцип се предполага
Принципи на изпълнението.
1. П-п на точното изпълнение – чл.79 ЗЗД. Необходимо е длъжникът да осъществи престация адекватна на дължимата по време, количество и качество, като добър стопанин, добър търговец. В противен случай се говори за неточно изпълнение.
Неточно във времето означава забавено изпълнение.
Неточно в количествено отношение означава частично изпълнение.
Неточно в качествено отношение означава лошо изпълнение.
2. П-п на реалното изпълнение – необходимо е да се престира поетата от длъжника престация. На реалното изпълнение противостои пълното неизпълнение.
3. П-п на задържането – правото да се откаже изпълнението на задължението на длъжника, ако неговият съконтрахент не изпълни своето насрещно задължение.
4. П-п на икономичност на изпълнението.