Изпълнение.Страни

КОЙ ТРЯБВА И КОЙ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ. КОМУ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ.
Облигационното отношение обвързва длъжника и за да се освободи от обвързаността си, той трябва да изпълни. Не винаги обаче за тази цел е необходимо личното д-е на длъжника. Чл.73 – „Задължението може да бъде изпълнено от трето лице дори против волята на кредитора, освен ако той има интерес то да бъде изпълнено лично от длъжника.“ Т.е. когато се касае за лична незаместима престация.
Кой може да изпълни.
Когато престацията е заместима,а не лична  и незаместима длъжникът може да изпълни задължението си ч\з трето лице.Той може да възложи на третото лице да извърши от негово име и за негова сметка дължимите материални действия.
Нещо повече. Всяко трето лице може да изпълни от свое име и по своя инициатива чуждо задължение. Безразлично е дали третото лице има или не интерес от изпълнението. Кр. е длъжен да приеме изпълнението от третото лице(чл.73)
Противопоставяне.Може ли длъжникът да се противопостави на изпълнението на своето задължение от третото лице? Има две хипотези:
– Противопоставянето на длъжника не може да има никакво значение, ако третото лице има интерес да изпълни чуждия дълг.
– Ако третото лица няма правен интерес да изпълни и длъжника се противопостави, з-на не дава легално разрешение. По-важно и, че интереса на кредитора заслужава по- голяма защита, отколкото тази на длъжника
Ако на изпълнението на третото лице, което няма правен интерес да изпълни,  се противопоставят и длъжника и кредитора, третото лице не може да им наложи своето изпълнение.
Кому трябва да се изпълни?
Принципът: Длъжникът трябва да престира на кредитора или на редовните му представители, ако иска да се освободи от задължението си ( Съгл. чл.75 ЗЗД Изпълнението на задължението трябва да бъде направено на кредитора или на овластено от него, от съда или от закона лице. В противен случай то е действително само ако кредиторът го е потвърдил или се е възползувал от него. Длъжникът се освобождава, ако добросъвестно е изпълнил задължението си към лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства, се явява овластено да получи изпълнението. Истинският кредитор има право на иск срещу лицето, което е получило изпълнението. Изпълнението към недееспособен кредитор освобождава длъжника, ако то е отишло в полза на кредитора.). В противен случай то е действително само ако Кр. се е възползвал от него или го е утвърдил. Изпълнението направено на Кр. осъществява дължимия резултат и погасява задължението. Това става само, ако Кр. е способен да се разпорежда със своите права. Такава способност нямат малолетните и пълно запретените, а техните законни представители или настойници; както и непълнолетните или ограничено запретените- изпълнение получават техните попечители.
Изпълнение направено на неспособен Кр. не погасява дълга.Тук важи правилото,“ който плаща зле плаща два пъти“.
Все пак изпълнението ще е действително и ще има погасителен ефект, ако :
1. Потвърдено е от представителя на неспособния или от самия неспособен, след като е станал дееспособен.
2. Ако престираното е отишло в полза на неспособния Кр.- трябва да се докаже, че този Кр. е реализирал ползи, а не е претърпял вреди.
Изпълнение направено от кредитора.
Дл. се освобождава от задължението си, ако престира на лицата, които са овластени да действат от името и за сметка на Кр. Такова изпълнение се счита направено направо на кредитора(75 ал.1).Имат право да действат от името и за сметка на Кр. :
– договорните му представители, т.е. неговите пълномощници;
– законните му представители. Само недееспособните ФЛ имат зак. п-ли.Това са техните родители или настойници.
– съдебни управители(чл.59 ЗН  и чл.90 ЗЛС).
Съгл чл.59 ЗН Когато лицето, което има право да наследява, е с неизвестно местожителство или макар местожителството му да е известно, но не е поело управлението на наследственото имущество, районният съдия, служебно или по искане на заинтересуваните, назначава управител на наследството.  Управителят трябва да направи опис на наследственото имущество. Той предявява и отговаря по исковете относно наследствените имущества и задължения. За изпълнение на наследствените задължения, на заветите и за продажба на наследствените имоти той трябва да иска разрешение от районния съдия.
Изключения от принципа:
1) Изпълнение направено на недееспособен Кр. с погасителен ефект.
а\ Когато Дл. престира на трето лице, което не е овластено да получи изпълнението, но Кр. потвърждава това изпълнение.
б\ Когато Дл. престира на трето неовластено лице, но Кр. се е възползвал от престирането .
в\ Когато Кр. изрично или мълчаливо се е съгласил да се престира на трето лице и з-нът не се е противопоставил.
г\ Плащания направени на приносител на ценна книга ;на запис на заповед са винаги редовни, дори и приносителят да не е истински кредитор.
д\ Изпълнението е действително и има погасителен ефект, когато е направено на легитимен знак (билет за кино , театър и др.).
Плащане без погасително действие.Понякога изпълнението, макар да е направено на Кр. , не освобождава Дл. Такъв е случаят, когато е наложен запор в\у вземането на Кр. у длъжника.
В\у вземането на Кр. може да бъде наложен запор от неговите Кр., за да се удовлетворят те от това вземане. На Дл. се праща за тази цел запорно съобщение от съдебния изпълнител.Следователно след получаване на запорното съобщение Дл. не бива да плаща на Кр. си , макар същият да е дееспособен и на него да има да му се дължи. Ако след получаване на съобщението Д. изпълни (плати)на Кр., това изпълнение не погасява задължението към Кр.,защото зле е платил- късно.