Изпълнение на сделка с ценни книжа

Под изпълнение на сделка с ценни книжа разбираме доставката и плащането, произтичащи от вече сключената сделка.

След като се сключи сделката на борсата, (а и извън нея – на пазара „на гише“) с доставката и плащането се заемат голям брой институти, технически звена и специалисти. Веригата започва от

» счетоводните отдели на купувача и продавача, преминава през

» звената за обработка на документацията към брокерските отдели на банките, в които се съхраняват и управляват ценните книжа, и свършва с

» клиринговите организации, обслужващи търговията с ценни книжа.

Обработването на ценните книжа от няколко институции крие опасности от огнища на грешки. Те са възможни особено, когато ценните книжа за кратко време преминават

» от“ ръка на ръка“ и

» през финансови центрове в чужбина.

Могат да се забавят доставки на ценни книжа, да се изпратят на погрешни адреси. Поправянето на грешките понякога е свързано с много разходи.

Няма съмнение, че търговията с ценни книжа може да бъде ефективна, ако се базира на добре функциониращи системи за

» движение,

» плащане и

» съхраняване на ценните книжа.

Ето защо, особено с интернационализирането на пазарите все по-голямо внимание се обръща на логистичните проблеми на сделките с ценни книжа.