Изменение на иска

Изменение на иска (чл. 116-117)
1.  ИИ е предприета от ищеца промяна на предмета или па страните по висящия процес, при която процесуалните действия, извършени но първоначално предявения иск, запазват силата си и спрямо повия предмет или новата страна по делото.
И И се съчетана с други процесуални институти – обективно и субективно съединяване на искове; оттегляне и отказ от иска; приемство в процеса.
Причина за ИИ може да бъде грешка на ищеца, допусната при предявяването на иска относно неговия предмет или страни; новонастьпили в течение на делото факти, конто налагат ИИ.
2. ИИ е винаги действие на ищеца. Нито съдът, пито ответникът могат да променят иска но предмет и страни. Срок – УС в първата инстанция.
Искането на ищеца се извършва в съдебно заседание или вън от него, отправя се до съда, който се произнася за неговата допустимост с определение. За ИИ трябва да бъде уведомен ответникът по делото. ИИ може да стане след като на ответникът е връчен препис от молбата до края на УС.