Изкуството на месмеризма

Ще разгледаме методите на старите учители по магне­тизъм, нарекли себе сн магпетизатори. Обикновено пациен­тът сяда удобно. Магнетизаторът взема дясната му ръка в своята лява ръка и накланя лицето си към неговото на раз­стояние 30 см. След това му заповядва да го гледа без пре­късване в очите. Той казва: „След малко ще почувствате леко изтръпване по цялата си ръка, което ще се разпростра­ни до рамото и оттам по цялото тяло, докато престанете да го усещате. Не се безпокойте и не се учудвайте, няма да ви се навреди и затова се отнасяйте към мен с пълно дове­рие. След малко ще затворите очи и ще изпаднете в дълбок сън. Цялото ви тяло ще се затопли. Когато затворите очи, аз ще започна да правя пасове около вас и чрез магическото им влияние ще разпределя равномерно енергията в тя­лото ви.“