Изисквания за всеки НА(нотариален акт)

Този НА трябва да отговаря на изискванията за всеки НА за сделка, по освен това има някои особени изисквания:
а) Компетентен е нотариусът, в чиито район се намира недвижимият имот. Молбата трябва да бъде писмени. Към нея освен проект за НА трябва да бъдат приложени документи, удостоверяващи изискванията за този НА. Тези документи трябва да бъдат описани в проекта (чл.476д). Нотариусът трябва да удостовери в НА, че е проверил всички особени изисквания.
б)  Нотариусът трябва да провери дали праводателят е собственик на имота (чл.482). Проверката се извършва въз основа на документи за собственост, а ако няма – но реда за издаване на НА но обстоятелствена проверка. Ако не се докаже това, той отказва да състави НА.
Нотариусът трябва да провери и дали е вписан актът, въз основа на който праводателят е станал собственик. Само след като се впише този акт, нотариусът може да състави ИЛ.
Нотариусът проверява и всички други особени изисквания за такива сделки, предвидени от рачл. норм. актове (ЗТСУ – за минималния размер на урегулираните парцели).