Издръжка на бивш съпруг

За издръжка между бивши съпрузи говорим при прекратяване на брака поради развод и унищожаване на брака, при което се прилагат правните последици на развода. Издръжката на бивш съпруг е особен случай на издръжка, тъй като за нея важат специални правила. Тази издръжка не е автоматично продължение на издръжката, която евентуално е била доставяна през време на брака. Разводът погасява правото и задължението за издръжка, основана на брачната връзка. Издръжката след развода има ново основание, различни условия и свои особености.
Бившият съпруг, както и настоящият, е на първо място в стълбицата на задължените и оправомощените лица по чл.80 и 81 СК. Издръжката между тях се обуславя от общите условия за получаване и даване на издръжка по чл.79 и 84 СК: нетрудоспособност, невъзможност за издържане от собственото имущество, възможност за даване на издръжка.
Специалните правила се отнасят до: значението на вината, срока на издръжката, прекратяването на издръжката. Те са установени в чл.83 СК.
Вината. Право на издръжка има само невиновният за развода съпруг. Даването на издръжка от виновния не е наказание, а материална подкрепа на нетрудоспособния бивш съпруг. Издръжка би се дължала и при невиновност на двама съпрузи т.е. при развод по обективни причини. Липсата на вина ще бъде налице и при непроизнасяне по вината от съда по желание на съпрузите. Но условие за това е споразумението им по всички въпроси на развода, включително и по издръжката.
Срок. Според чл.83(2) СК „Издръжката се дължи най-много до три години от прекратяване на брака, ако страните не са уговорили друг срок. Съдът може да продължи тези срокове, ако получаващият издръжката бивш съпруг е в особено тежко състояние, а другият може да я дава без особени затруднения“.
Поначало издръжка се дължи до три години от прекратяването на брака. Този срок може да бъде продължен от съда – напр. след развода жената се оказва в напреднала възраст, нетрудоспособна и без доходи, след като цял живот се е грижила за съпруга, децата и домакинството. Продължаването на срока е по споразумение или по решение на съда.
Условията за удължаване на срока са две:
1. Първо, получаващият издръжката бивш съпруг, трябва да е „в особено тежко състояние“. Примерно – тежка болест, пълна старческа безпомощност, липса на други близки. Тези неща могат да бъдат съчетани с трагическо изживяване на разрива на брака.
2. Второ, дължащият издръжка съпруг трябва да може да я дава „без особени затруднение“. Той трябва да бъде с широки материални възможности и обезпечени условия на живот.
Двете условия трябва да са в кумулативна даденост.
Величината на продължението на срока не е посочена, следователно е по преценка на съда. Все пак издръжка не може да се присъди безсрочно.
Погасяване.
В чл. 83(3) СК е предвидена специална причина за прекратяване издръжката на бившия съпруг: „Правото на издръжка на бившия съпруг се прекратява, когато той встъпи в брак“. Издръжката се поема от настоящия съпруг. Но същевременно новият брак разрушава и последните остатъци от връзките между разведените съпрузи. Задължението на първия съпруг не може да се възроди.