Извънсъзнателната част на разума

Досега ние показахме на читателя типичните случаи при изпълнението на хипнотичните опити. След тази пред­варителна подготовка ще покажем каква роля играе из­вънсъзнателната област на разума при тези явления. Чо­векът не е творение, надарено само с едно съзнание, в него господства и второто съзнание, което ще наречем „извънсъзнателна област“.

На воеки е известен фактът, че по време на сън се про­явява някакво съвършено друго съзнание, различно от оно­ва при бодърстването, съзнание, което се отличава силно от другото. Ние сме сигурни, че действителното съзнание и съзнанието по време на сън обозначават две различни състояния на ума, свързани помежду си с редица признаци.