Идея на обучението

Новата парадигма на обучението обвързва дейностите по обучение и тренировка с целите на компанията, групата и отделния служител, а успеха на това обучение се измерва с постигнатите цели. Това обаче изисква промяна във възгледите на мениджърите. Обучението не бива да се счита за неизбежен разход. Непрекъснатото обучение на всички служители трябва да стане част от бизнес плана и следва да се счита за основен фактор за успеха на компанията.

Новото обучение може да бъде успешно само ако преди това са били ясно дефинирани целите на компанията, в които интегрална част да е точно това обучение.

Това изисква нови възгледи не само от страна на мениджърите, но и от страна на отдела за обучение. Вместо целите да бъдат само свеждани до персонала, той трябва да е запознат с тях в степен, достатъчна за конкретния служител. По този начин всеки ще знае какви са целите и персонала ще работи съвместно за да ги постигне.

Всичко това е свързано с преглед и ако трябва корекция на съществуващите бизнес процеси. След като целите и процесите бъдат съгласувани, и отдела за обучение е стартирал новата програма, този отдел следва да бъде оценяван по това доколко всеки индивидуален служител, екип, отдел и компанията като цяло са постигнали набе­лязаните цели. В никакъв случай не бива да се използва сценка, базирана на количеството проведено обучение.