Значение на заключението на ВЛ за процеса

Съдът преценява заключението на ВЛ с оглед на всички данни по делото (не е обвързан) – подобно на другите доказателства. Но за разлика от свидетеля, ВЛ дава не само сведения за фактите, но и доказателствени изводи въз основа на определени закономерности и правила. ВЛ е един консултант на съда. Друга разлика е, че ВЛ е заменимо, докато свидетелят е незаменим, когато е единственото лице, възприело даден факт.
От двойственото естество на заключението на ВЛ следва и двойствеността на неговия режим:
а)  подобно на другите доказателствени средства:
– трябва да бъде допуснато и събрано от съда;
–  не може да се използва по друго дело;
–  ВЛ не може да откаже, освен по чл. 159;
–  ВЛ е длъжно да се яви, да отговори на въпросите;
– заключението на ВЛ подлежи на обсъждане в УС и на преценка от съда (той не е обвързан, но трябва да се мотивира).
б)  подобно на съда:
–  може да проучи делото и да участва в събирането па доказателства (дори да замести съда при освидетелстване – чл. 164);
– трябва да е безпристрастно – дава обещание, страните могат да искат отстраняване, не се допускат заинтересовани лица;
11.ВЛ трябва да представи подписаното от него заключение най-малко 5 дни преди заседанието (чл. 157 ал. I ) – иначе отмяна на Р, освен ако ораните са се съгласили.Този срок не важи при бързото производство.
ВЛ винаги се призовава на заседанието, за да даде обещанието по чл. 160 ал.2, да потвърди заключението и да отговори на въпросите.