Значението на вида другарство

Процесуалю положение на Др
а)  при ОДр всеки от Др сам води делото си спрямо другата страня -доказателствената дйност е само за него, сроковете важат само за него, делото може да се прекрати само за него. Тук важи принципът зя самостоятелност на делата на другарите.
б)  при НДр действията на всеки от Др ползват и останалите Др, без да ся ги извършили. Тук важи принципът на тъждеството (неразделност и общност на делата).
Чл. 173 важи и за ОДр, и за НДр. (при противоречия между фактическите твърдения на Др относно общите факти съдът ги преценява във врьзка със всички обстоятелства но делото).