Здравно наблюдение (здравен мониторинг)

Здравно наблюдение (здравен мониторинг) – съществена част от превантивното трудовомедицинско обслужване. Здравният мониторинг е тясно свързан с наблюдението на опасностите на работното място и трябва да е адекватен на съществуващите рискове в предприятието. Организирането и провеждането на профилактични медицински прегледи на работещите е:
при започване на работа, свързана с опасности за здравето или със специални изисквания по отношение на здравето;
когато трудовата задача или условията на труд се променят съществено;
след периоди на заболяване, което променя работоспособността;
когато работникът трябва да бъде трудоустроен.
За да осъществяват адекватно  здравното наблюдение специалистите от СТМ е необходимо да притежават необходимите професионален опит, независимост и безпристрастност, да осигуряват конфиденциалност на индивидуалните здравни данни. Всички резултати от медицинските прегледи на работниците се документират и се пазят в тайна в индивидуални здравни досиета. Те се пазят отговорно от СТМ за време, указано в националното законодателство.
Здравното наблюдение трябва да включва:
индивидуална и групова оценка на здравното състояние (по определени контингенти, професионални групи, възрастови групи и групи по стаж ), професионалните заболявания и трудовите злополуки, огледите и инспекциите на работните места, проведените изследвания;
прогнози за поява на свързани с работата неблагоприятни ефекти върху здравето;
насоки за превантивни действия и процедури за отстраняване на причинните фактори чрез превантивни мерки;
насоки за провеждане на епидемиологични изследвания за причините на свързаните с труда негативни ефекти върху здравето чрез идентифициране на причинните фактори (физични, химични, биологични, поведенчески, организационни, психологични е др. производствени експозиционни фактори);
оценка ефективността на вече предприети превантивни мерки;
насоки за фирмената политика и програма по здраве и безопасност, включително за финансиране на тяхното приложение.
Специалистите от СТМ са задължени да установяват и поддържат връзки с адекватни партньори в предприятието и извън него (вземащи решения, мениджмънт, представители на работниците, синдикати и др.)