Защита срещу незаконно ОИ

а) Срещу процесуална нередовност – обжалване па определението па съда по допускане, заменяне или отменяне на ОМ или на действията на СИ или съдията по вписванията по налагане па ОМ. Легитимирани са засегнатите
лица.
б) Срещу материално неоправдано ОИ:
– допуснато по иск, по който не се е стигнало до решение, благоприятно за ищеца. Ответникът може да иска от съда да отмени незаконното ОИ, както и с осъдителен иск да търси от ищеца обезщетение за вреди по чл.322. Отговорността на ищеца е невиновна (обективна).
–  насочено срещу имуществено право, което не принадлежи  на ответника – ОМ трябва да б|.де отменена от сьда и вдигната.               .’
Ш.Обезпечителни мерки (ОМ). Видове.
1.  ОМ представлява защитата и санкцията, в която се състои ОИ
2. ОМ се приспособяват към обезпечителната нужда и са 2 основни групи:
а)  ОМ, осигуряващи бъдещото осъществяване на неоснователно отричаното право – прилагат се при осъдителни и положителни УИ и при някои КИ (напр. възбрана като ОМ на иск по чл.28 СК- за определяне на по-голям дял при прекратяване на СИО);
б)  ОМ, осуетяващи настоящото осъществяване на неоснователно претендираното право- при отрицателен УИ и някои КИ (напр. спиране на изпълнението на атакувано Р на етажна собственост);
3.  Според това дали ОМ е посочена от закона, уговорена от страните или предоставена по преценка на съда:
а)  ОМ, посочени от закона: запор, възбрана (чл.316);
б)  ОМ, уговорени от страните – в договор (чл.З18);
в)  ОМ по преценка на съда (чл.316,в);
4.  Съобразно с вида на материалното право, което се защитава:
а)  ОМ в защита на парични притезания (най-често);
б)  ОМ в защита на вещни права;
в)  ОМ в защита на потестативни и други права.