Защита срещу изпълнението

Изискваания за законност на принудителното изпълнение:
1.  Материалноправни:
а)  съществуване на изпълняемото право;
б)  принадлежност на имущественото право – обект на изпълнение към имуществото на длъжника.
2.  Процесуални:
а)  наличност на ИО и ИЛ като условия за допустимост на ИзП;
б)  точно изпълнение на процесуалните задължения на изпълнителния орган;
в)   законосъобразно упражняване  на   неговите  процесуални правомощия.
II. Видове защита
1. Съобразно вида на нарушението
При нарушение на изискванията по т. I сме изправени пред незаконно принудително изпълнение, срещу което е необходима защита, формата на защита зависи от вида на нарушението:
а)  ако е материалноправно – иск;
б) ако е процесуално – жалба.
И в двата случая може да се постанови спиране на изпълнението като мярка за обезпечение на защитата. При несъдебни ИО спирането е самостоятелна защитна мярка, целяща предизвикване на съдебна проверка по иск на взискателя, като ИзП се прекратява ако той не го
предяви.
2.  Съобразно времето, когато се търси:
а) предхождаща очаквано незаконно принудително изпълнение, цели да го осуети – отрицателен установнтелен иск по повод несъдебно ИО или отмяна по чл. 231 срещу съдебно ИО.
б) по време на висящото принудително изпълнение – обжалване на действия на изпълнителния орган;
в) след завършване на изпълнението – напр. иск за връщане на недължимо платено.
3.  Съобразно лицата, търсещи защита:
а) защита на длъжника;
б) защита на конкуриращия взискател;
в)  защита на участващите в изпълнението лица;
г)  защита на трети лица, чиито права са нарушени от незаконното изпълнение.
II. Искова защита – когато са нарушени материалноправните изисквания за законност на изпълнителния процес. Налице е спор за гражданско право, които се решава чрез исков процес.