Зачитане на СПН(Сила на присъдено нещо)

Нормативната основа на зачитането е чл.220 – Влязлото в сила Р е задължително за страните и техните наследници и правоприемници, за съда, който го е издал, и за всички други съдилища и учреждения в Републиката. Адресати – държавните органи.
Кога се зачита – когато трябва да решат въпроси от своята компетентност, за които преюдициално (обуславящо) се явява ГПО, признато или отречено със СПН по друго дело.
В какво се състои задължението за зачитане – в горната хипотеза държавните органи са длъжни да изхождат в своята служебна дейност спрямо лицата, обвързани със СПН, от съдържанието на влязлото в сила решение по този въпрос.