Започване на изпълнителния процес (ИзП)

1.  ИзП започва по молба на взискателя (чл.323). Тя е писмена без препис за противната страна. В нея взискателят трябва да посочи изпълнителния способ – може няколко, може да ги изменя. Към молбата се прилага ММ. Молбата се подава до компетентния съдия-нзпълнител (СИ) – местната подсъдност е посочена в чл.324.
2.  Ако молбата е редовна или бъде поправена в срока по чл. 100 , СИ връчва на длъжника призовка за доброволно изпълнение (ПДО) – чл.325 ал. 1. С нея тон се уведомява за започнатия изпълнителен процес и му се дава 7-дневен срок за доброволно изпълнение. Връчването става по правилата за връчване на призовки и съобщения (чл.45-51).
Ако длъжникът промени постоянно или временно адреса, на който е получил призовката за доброволно изпълнение, без да уведоми за това съдия-изиълнителя, прилагат се чл. 51 ал. 2 и 4 (считат се връчени).
3. Молбата за изпълнение поражда състояние на висящ изпълнителен процес. Тя прекъсва погасителната давност относно изнълняемото право.