Заменяне и отменяне на ОМ

а)  ОМ може да бъде заменена по молба на ответника или ищеца, с уведомяване и право на възражения в тридневен срок (прилага се чл.321, който урежда отменянето). Съдът се произнася в закрито заседание с определение, което може да се обжалва с частна жалба.
б) ОМ се отменя при първоначална липса или последващо отпадане на предпоставките за допускането и – редът е различен:
– когато ОМ е била допусната въпреки липсата на предпоставките но чл.310 – чрез обжалване на определението, с което е била постановена;
– когато ОМ е била допусната законосъобразно, но ищецът се отказва от нея, съдът е длъжен да я вдигне, без да спазва производството по чл.321;
–  когато ОМ е била допусната законосъобразно, но впоследствие се разкрие, че е неоправдана, защото очакваното уважаване на обезпечения иск не настъпва (напр. искът не е предявен в срок или е отхвърлен и др.), тя трябва да се отмени по реда на чл.321. Активно легитимиран е ответникът.
За третите лица е без значение кога са придобили правата си, важно е дали се е осъществило основанието за отменяне, защото то действа по право и с обратна сила.