Залог в търговското право

Обезпеченията са способи, даващи на кредитора възможност за по-добро удовлетворение на неговите вземания :
1. той може да използва за удовлетворение не само имуществените права на своя длъжник, но и на трето лице
2. в рамките на имуществото на своя длъжник кредиторът се ползва с предимство пред другите кредитори.
В областта на ГП има три обезпечения : поръчителство, залог и ипотека, а в областта на ТП се прибавя и банковата гаранция, която се третира като особен вид сделка. ТП не съдържа специална уредба за поръчителството и ипотеката (те се уреждат в ЗЗД и отделни разпоредби от Правилника за вписване).