Закон за здравословни и безопасни условия на труд(ЗЗБУТ)

Законът влиза в сила от 1.01.1998 г.(обн.ДВ,бр.124/1997 г.; изм. и доп.: бр.86/1999г., бр.64 и 92/2000 г., бр. 25 и 111/2001 г., бр18 и 114/2003 г.). С него се регламентират правата, задълженията и отговорностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на страните в трудовия процес на всички нива: най-високото – държавата, минаващо през основната фигура – работодателя и стигащо до всеки участник в трудовата дейност, като се определя и рамката на изискванията към организацията на тази дейност.
Законът категорично изисква създаването във всяко предприятие на система за превантивност, обхващаща цялостната организация на работа, технологии, работни места и работно оборудване, и всички участници в трудовата дейност.