Задължения на спедитора

а/ задължение да сключи от свое име, но за сметка на доверителя уговорения договор за превоз на товар. Спедиторът трябва да действа с грижата на добър търговец. Това означава да избере най-подходящия превозвач, да подбере тарифата, която е най-благоприятна за доверителя, да предаде по надлежния начин на превозвача товара за превозване или да получи от него превозения товар. ТЗ позволява на спедитора да възложи на следващ спедитор извършването на споменатите действия. Без значение е обстоятелството, дали той е овластен за това от доверителя /чл. 363/. Не е изключена възможността спедиторът сам да извърши изцяло или отчасти превоза. В този случай той има правата и задълженията и на превозвача /чл. 362/. Условията и редът за лицензиране на спедиторите се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта и съобщенията /чл. 12, ал. 3 ЗАвП/.;
б/ задължение за уведомяване – спедиторът е длъжен да предупреди доверителя, когато опаковката не е подходяща за превоза /чл. 364, ал. 2/. Това задължение има връзка със задължението на изпращача да предаде товара в състояние, годно да издържи уговорения превоз;
в/ задължение да спазва указанията на доверителя – пътя, посоката и начина на превоз, както и за подбора на превозвачите и на следващите спедитори. Когато се отклони от тези указания, отговорността му обхваща всички вреди;
г/ задължение за съхраняване на товарите – при изпълнението на това задължение спедиторът с умението на специалист трябва да полага всички усилия, за да отстрани или да опази товарите от възникналата за целостта и съдбата им опасност, дори ако това е свързано с разходи за него. В противен случай той ще понесе отговорност за вредите, които са настъпили за доверителят му;
д/ задължение за застраховане на товара – само ако доверителят изрично е наредил това. Застраховката се извършва за сметка на изпращача или на получателя на товара;
е/ задължение за даване на сметка – длъжен е да даде на доверителя сметка за изразходваните суми при изпълнението на задълженията си по спедиционния договор. Той трябва да му предаде остатъка, включително евентуално върнатите от превозвача надвзети превозни цени и такси за допълнителни услуги, заплатени със средствата на доверителя;
ж/ задължение за прехвърляне на резултатите – те обхващат правата и задълженията, придобити от спедитора за сметка на доверителя.