Задължения на поръчващия

Поръчващият от своя страна също има задължения:
да даде на изпълнителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;
да приеме изработената съобразно договора работа;
той трябва да заплати възнаграждението за работата;
Често поръчваната работа не може да бъде извършена без съдействието на поръчващия законът обаче не посочва какви са последиците от липсата на съдействие, затова важат общите правила които уреждат общите правила на неизпълнението. Изпълнителят няма право на възнаграждение дори когато изпълнението на работата стане невъзможно вследствие причина, за която никоя от страните не отговаря, но когато вината принадлежи на поръчващия той има право на възнаграждение. При забава изпълнителят може да претендира вредите, които тя му е причинила.
Законът задължва поръчващият да приеме изработеното. Приемане означава нещо повече от просто получаване на извършената работа, от простото влизане във владение на същата. Приемането на изработената работа обхваща по същината си два момента фактическото получаване на изработеното от поръчващия и признанието, че изработеното съответства на поръчаното. Следователно приемане има когато реалното получаване на изработеното се придрожава от изричното или мълчаливо изразено изявление на поръчващия, че счита работата съответстваща на договора. Приемането на изработеното означава одобряване. Именно за да може да се даде на приемането значението на одобряване законът предписва на поръчващия да прегледа работата и да направивсички възражения за неправлино изпълнение. В случай, че не направи такива възражения работата се счита за приета, т.е. за одобрена. Законът е установил едно необоримо предположение, че работата е правилно изпълена, ако не се е реагирало. Никакви претенции не могат да се предявяват по нататък, освен ако недостатъците са такива, че не могат да бъдат открити при обикновен начин на приемане или се появят по късно.
Освен одобряването приемането има и др. последици. С приемането става изискуемо задължението за плащането на задължението. Рискът преминава върху поръчващия от този момент. С приемането започват да текат и сроковете за погасяване на претенциите за лошо изпълнение.
Ако изработеното съответсва на уговореното и поръчащия отказва да го приеме без основание, изпълнителят има право да иска вдигане на вещта и заплащане на възнаграждението заедно с причинените му вреди.
Плащането на възнаграждение за поръчаната и приета работа е второто основно задължение на поръчващия.
Съглашението на страните е меродавно относно вида и размера на възнаграждението. Старните могат да уговорят, че за извършената и приета работа ще се дължи една обща и глобално определена сума, ако обаче по време на изпълнение на договора се увеличат разходите за материали работна ръка и други, надлжно определената сума ще се увеличи и съответно с намалението на разходите и сумата ще се намали. С други думи никоя от страните не може да се обогати за сметка на другата поради променените обстоятелства. Страните могат да уговорят възнаграждението и по единични цени. В случая общото възнаграждение се определя при приемането на работата.
Възнаграждението се дължи за приетата работа. Следователно изпълнителят трябва да престира пръв, той не може да претендира възнаграждение преди работата му да бъде одобрена и приета, освен ако е уговорено друго. Но той не е длъжен да я предаде без да получи възнаграждението си.
Неплащането на възнаграждението дава право на изпълнителя да търси лихви от деня на забавата, а може и да претендира и всички други претърпени вреди. Ако една част е била изпълнена и може да бъде полезна за поръчващия, изпълнителят има право на съответната част от възнаграждението. Ако има основателна причина, поръчващият може да се откаже от договора, макар изпълнението да е започнало, като заплати направените разходи за извършената работа от изпълнителя. Поръчващият има право да иска реално изпълнение заедно с обезщетенията за претърпени вреди от забавата. Той има право да развали договора.