Задължения на лизингодателя

Задължения на лизингодателя – задължение да предаде на лизингополучателя вещта, която съставлява предмет на лизинга. Предявяването на вещта може да бъде извършено в състояние, което позволява тя да бъде използвана за предназначението, предвидено в договора. Лизингодателя купува посоченият обект, след като вземе предвид в своята поръчка техническите характеристики, условията и сроковете за доставка, посочени от довереника-лизингополучател и предварително приети от доверителя лизингодател. Вещта се доставя за сметка и при риск на лизингополучателя. Друго задължение на лизингодателя е да осигури на лизингополучателя спокойно ползуване на вещта, предмет на договора. Това задължение важи за целия период на действие на договора за лизинг. Специфично за финансовия лизинг задължение на лизингодателя е да прехвърли на лизингополучателя правата си срещу третото лице заедно с прехвърлянето на собствеността върху вещта /чл. 344, ал. 2/. Особено голямо значение има тази разпоредба за реализирането на гаранционната отговорност на третото лице за недостатъците на вещта, които са се проявили в гаранционния срок.