Задължения на доверителя и обезпечение

Задължения на доверителя –
а/ задължение да уведоми спедитора за особености на товара /чл. 364, ал. 1/;
б/  задължение да заплати на спедитора уговореното възнаграждение. Когато не е уговорено възнаграждение, се дължи обичайно;
в/ задължение да заплати на спедитора разноските, които той е направил за изпълнението на поръчката.
Обезпечение – вземанията на спедитора срещу доверителя за уговореното или за обичайното възнаграждение, както и за направените от него разноски за изпълнението на поръчката са обезпечени на поръчката са обезпечени със законно право на залог. Заложното право може да бъде упражнено от спедитора само по отношение на товара, предмет на договора, по който доверителят не е изправен.