Задължения и отговорности на работниците

Добрите резултати от работата на дадена фирма, винаги са свързани с доброто сътрудничество мужду участниците в нея на всички нива. Особено важно е сътрудничеството на работодателя с работещите. Участието на работниците в обсъждането на проблемите по ЗБУТ е важно, защото точно работникът има право на защита на здравето и живота през цялата му трудова дейност.
Всеки от участниците в дейността по осигуряване на ЗБУТ носи отговорност и има възможност да прилага коригиращи мерки на съответното ниво. Държавата има важна роля за създаване на ЗБУТ, но на практика това може да стане възможно само с помощ от и в предприятието.
Отговорността за това в предприятието се носи от:
Ръководството на предприятието – определя политиката и организира създаването на безопасна и здравословна работна среда.
Специализираните звена и структури – осъществяват специализирана дейност и контрол по условията на труд.
Работниците и служителите – непосредствени участници в производството, които с поведението си реагират непосредствено към работната среда.
Освен някои повече или по-малко теоритични причини, участието на работниците дава някои важни преимущества:
то е основано на познанията за производствените процеси, задачи и проблеми (редица проблеми, с които работниците се сблъскват ежедневно, могат да останат незабелязани отвън);
води до съпричастност от страна на работниците;
подобрява възприемането на резултатите;
подобрява сътрудничеството, свързано с планове за проектиране и техническа намеса;
качеството на оценката на работното място и на професионалния риск зависи в голяма степен от сътрудничеството с работниците.

Ако работодателят изпълни задълженията си, свързани със защитата на здравето и безопасността на работниците, като:
осигури организация за действия по ликвидиране на опасностите;
осигури звена в предприятието, които да го консултират и подпомагат в дейността му по осигуряване на ЗБУТ;
осигури укрепване на здравето и трудоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
осигури на всеки работещ подходящо обучение по ЗБУТ,
а от друга страна ако всеки работник изпълни своите задължения като:
използва правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;
използва правилно дадените му ЛПС и специално работно облекло и обувки;
използва правилно средствата за колективна защита и не ги отстранява или изменя самоволно;
информира незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява  непосредствена опасност за здравето;
съдейства на работодателя при изпълнение на мероприятията за осигуряване на ЗБУТ;
изпълнява предписанията, дадени от контролните органи и т.н.,
взаимното уважение и сътрудничество задължително ще дадат своите положителни резултати. Връзката между работодателя и работниците в лицето на КУТ е основно подпомагаща сътрудничеството и добрите резултати от него.