Задължения за осигуряване на ЗБУТ на държавата

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труда е важно задължение на държавата (чл. 35-43 на ЗЗБУТ), което се изпълнява от определени държавни органи на изпълнителната власт (министрите, ръководителите на други ведомства, като държавни агенции, изпълнителни агенции и др.) и на местното самоуправление (общински съвети, кметове).
Задълженията на държавата относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се свеждат до:
Определяне на държавната политика – чл. 35-36. Това е правомощие на Министерския съвет, което се упражнява чрез издаване на нормативни актове, приемане на национални програми и др.
Осъществяване на държавната политика (чл. 36-38) – правомощие на министрите, ръководителите на други ведомства и органите на местното самоуправление. Тези органи провеждат държавната политика по здраве и безопасност чрез издаване на ведомствени нормативни документи, отпускане на финансови средства, осъществяване на проекти, внос на апаратура, контрол върху условията на труд и т.н.
В гл. ІV на ЗЗБУТ са възложени редица конкретни задължения по-специално  на министъра на труда и социалната политика и на министъра на здравеопазването.
Съвременна политика и съвременна система за управление на БЗР се осъществява с действено, активно и непосредствено участие на социалните партньори. В  закона е посочено, че политиката за осигуряване на БЗР се определя и осъществява на основата на постоянни консултации и сътрудничество в рамките на структурите за тристранно сътрудничество на национално, отраслово и регионално равнище. Създаден е специализиран постоянен орган за координация, консултации и сътрудничество при формирането и осъществяването на държавната политика по условия на труд – Национален съвет по условия на труд (чл. 39-40 ЗЗБУТ), както и отраслови, браншови и регионални (местни) съвети по условия на труд (чл. 41-43 ЗЗБУТ).
За финансиране на дейностите и мероприятията за подобряване на условията  на труд е създаден фонд “Условия на труд” към МТСП, управляван с участието на всички социални партньори. Неговата правна уредба се съдържа в чл. 44-50 ЗЗБУТ и Наредба № 2 от 1998 г. за управление на фонд “Условия на труд”. Контролът по набирането и изразходването на средствата от фонд “Условия на труд” се осъществява от Сметната палата и от Главно управление “ДФК” при МФ.