Задължение да се прехвърли собствеността

С преминаването на собствеността преминава в/у купувача и рискът от случайно погиване или повреждане на определената вещ, която е купил освен ако не е било уговорено друго.
Преминаването насобствеността и на риска  не настъпват автоматично по силата на ДП в две категории случаи:1. когато това не е възможно, а собствеността не може да премине автоматично в/у купувача когато се продават родово определени вещи, бъдещи вещи или алтернативно определени вещи.; 2. когато е уговорено отлагателно условие. В тези случаи продажбата не проявавя веднага вещното си действие.
При продажбата на родово определени вещи собствеността не може да премине, автоматично в/у купувача, защото е необходимо да се определят, т.е. да се конкретизират вещите от рода, които се дължат, след като се конкретизират те стават конкретно дължими вещи и от задължение с родово определени вещи продажбата им се превръща в задължение с индивидуално опредлен предмет и вече няма никаква пречка да прояви вещното си действие.
При продажбата на бъдещи вещи собствеността не може да премине в/у купувача автоматично със сключването на договора, защото вещта по това време още не съществува. Собствеността ще премине в/у купувача едва в момента в който индивидуално определената вещ възникне, респ. от индивидуализацията на бъдещите родово определени вещи. При продажбата на алтернативно определени вещи собствеността също не преминава автоматично.  Продавача дължи в тези случаи вс. посочени вещи, но задължението му се погасява с престирането на една измежду тях по избор. Ако изборът принадлежи на продавача индивидуализацията се извършва чрез престиране на една от няколкото дължими вещи. Ако изборът принадлежи на купувача или трябва да се направи от трето лице, съответните изявления за избор имат индивидуализиращо действие. При продажбата под отлагателно условие собствеността и рискът не могат да преминат в/у купувача със скл. на догова за продажба на определена движима вещ. преминаването ще настъпи с обратно действие едва след сбъдването на условието. Такива продажби са продажбата с уговорка за опитване или преглеждане и продажбата със запазване на собствеността.