Едноличния арбитър (арбитражната комисия)

Едноличния арбитър (арбитражната комисия) разглежда КТС въз основа на писмено искане  на страните или на техните предели.Искането трябва да бъде ясно и точно формулирано, ако исканията на страните не са конкретни едноличния арбитър  или арбитражната комисия следва да поканят страните  да ги формулират точно и ясно.Спорът се разглежда на открито заседание  като датата се определя от едноличния арбитър или от членовете на арбитражната комисия.
Страните по спора се призовават писмено, отсъствието на една от страните възпрепядства разглеждането на спора на насроченото заседание. В такива случаи заседанието се отлага с оглед присъствието и на двете спорещи страни . На заседанието се изслушват обясненията на страните  на техните предели . Обсъждат се  писмените доказателства и други материали. В зависимост  от възникналите затруднееия при разглеждането на КТС от едноличен арбитър  или от арбитражна комисия с цел  всестраното и обективно изясняване на обстоятелствата  свързани  със спора едноличен арбитър  или  арбитражна комисия може да назначи вещо лице или вещи лица които да дадът заключение по отношение на възникналите въпроси  предмет на КТС. Той се разглежда най- много на две заседания , като прекъсването между две заседания не може да бъде за повече от 7 дни , освен ако страните по спора се споразумеят за друг брой заседания. Това се решава на първото заседание на което се разглежда спора по предложение на едноличен арбитър  или член от арбитражна комисия в зависимост от обстоятелствата свързани с решаването на спора , след като приключи изясняването на спора и събиране на необходимата материя  и доказателства по него едноличен арбитър  или  арбитражна комисия преценяват събраните доказателства и постановяват своето решение.