Единният пазар

·1    Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Постепенно ограниченията в търговията и свободната конкуренция между държавите-членки се премахват, а вследствие на това стандартът на живот се подобрява.
·2    Единният пазар все още не се е превърнал в единно икономическо пространство. Някои сектори на икономиката (например обществените услуги) все още са подчинени на националните законодателства.
·3    Все още всяка отделна държава от ЕС до голяма степен сама отговаря за данъците и социалното подпомагане.
·4    В основата на единния пазар стоят редица взаимосвързани политики, създадени от ЕС през годините. Те осигуряват условия пазарната либерализация да облагодетелства възможно най-голям брой производители и потребители.