Европейският икономически и социален комитет: гласът на гражданското общество

Основни факти

Роля:                                                      Представлява организираното гражданско общество

Членове:                                                344

Продължителност на мандата:        Четири години

Заседания:                                            в Брюксел, ежемесечно

Адрес:                                                   Rue Belliard 99, B-1040 Brussels

Телефон:                                               (32-2) 546 90 11

Интернет адрес:                                  eesc.europa.eu

Създаден през 1957 г. по силата на Римския договор, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган, който предоставя официална възможност на различните групи по интереси в ЕС, например организациите на работодателите и профсъюзите, както и други сдружения на „организираното гражданско общество“, напр. асоциации на потребителите, да изразят своето мнение по основни въпроси в ЕС.

Членовете на ЕИСК са 344 — броят на представителите на всяка държава от ЕС е приблизително пропорционален на населението ?. Броят им по страни е, както следва:

Германия, Италия, Обединеното кралство и Франция                                              24

Испания и Полша                                                                                          21

Румъния                                                                                                        15

Австрия, Белгия, България, Гърция, Унгария, Чешката република

Нидерландия, Португалия и Швеция                                                             12

Дания, Ирландия, Литва, Словакия и Финландия                                              9

Естония, Латвия и Словения                                                                            7

Кипър и Люксембург                                                                                       6

Малта                                                                                                              5

Общо                                                                                                            344

Членовете се номинират от правителствата на държавите от ЕС, но работят при пълна политическа независимост. Назначават се с четиригодишен мандат и могат да бъдат преназначавани.

Заседанията на комитета се провеждат в пленарна асамблея, чиито дискусии се подготвят от шест подкомисии, известни като „секции“, всяка от които се занимава с определени  политики. Комитетът избира своя председател и двама заместник-председатели за срок от две години. Димитрис Димитриадис стана председател на ЕИСК през октомври 2006 г.