Духът на разбойника

Един разбойник умрял и дойде в света на духовете. Преди всичко той не се заинтересува от своето положение или на духовете около него, но по свой навик, се зае да посег­не на съкровищата, които беше видял. Но съвсем се уп­лаши, като забеляза, че в света на духовете, като че ли всички говореха и го обвиняваха за постъпката му. В света неговата страст е била толкова безмерна, че и за най-дреб­ните неща убивал или наранявал в своя гняв. Сега се обър­на към духовете, които искаха да го поучават, сякаш щеше да ги разкъса на парчета. Един от ангелите каза: „Ако ду­ховете на човеци от тоя вид не бяха задържани в мрака на най-дълбоката преизподня, то те навсякъде биха донесли греха да причиняват неизлечими страдания. Съвестта на тоя човек е толкова убита, че дори и сега в света на духо­вете не може да узнае как чрез своите грабежи и убийства е пропилял собственото си добро и способността да раз­личава нещата в своя живот. Едни убивал, други пребивал, но всъщност е убивал сам себе си. Само Бог знае дали тоя човек и такива като него ще останат на мъки само за годи­ни или завинаги.“

След това ангелите го взеха и го тласнаха надолу в мрака, от който не биваше вече да излиза. Състоянието на злодеите в онова място е толкова ужасно и техните мъче­ния са тъй неизразимо силни, че който ги види, трепери пред техния вид. Ние може само да кажем, че където и да е душата на един грешник, навсякъде и винаги я гнети мъ­ка, което не спира нито миг. Един вид огън без светлина гори и мъчи постоянно тия души, но те не биват унищожа­вани от него, нито пък огънят угасва. Един дух, който наб­людаваше какво става тук, каза: „Кой знае дали това не е все пак очистителен огън.“ В тъмната част, която се нари­ча ад, има много степени и стъпала и особено място, къ­дето един дух трябва да претърпи своето страдание и което зависи от тежината и вида на неговия грях. Факт е, че Бог е сътворил всички човеци по Свой собствен образ и подобие, който е образ на невидимия Бог (Бит. 1:26). Но чрез съприкосновение с греха те са обезобразили тоя об­раз и са го направили грозен. Те имат и духовно тяло, но и то е отвратително и ужасно. И ако не бъдат обновени чрез истинско покаяние и Божия милост, тогава ще трябва вечно да претърпяват мъките в него.