Дубликат на на ИЛ (изпълнителни основания )

Дубликат (чл. 248) – може да се издаде при изгубване или унищожаване на ИЛ – по специално производство. Компетентен е съдът, издал първоначалния ИЛ. Производството започва с писмена молба,
‘ която се връчва на длъжника и въпросът се решава в открито заседание след изслушване на страните. Молителят трябва да докаже изгубването или унищожаването на ИЛ и да представи ИО. Длъжникът може да се брани, като оспорва условията за издаване на дубликат, но и като възразява, че дългът по ИЛ е погасен (ал.З). Съдът се произнася с определение, което подлежи на обжалване по общия ред за обжалване па решението и се ползва със СПН. Обективният обхват па СПН е ограничен съобразно обхвата на възраженията, с които длъжникът може да оспорва нзпълннемото право в това производство (ал.4).