Други институции и органи в ЕС

а)    Съд
Съдът на Европейските общности, със седалище в Люксембург, е съставен от по един съдия от всяка страна в ЕС, подпомагани от осем генерални адвокати. Те се назначават въз основа на общо споразумение между правителствата на държавите-членки за мандат от шест години, който може да бъде подновен. Тяхната независимост е гарантирана. Задачата на Съда е да следи за спазването на европейското законодателство, наред с правилното тълкуване и прилагане на договорите.

б)    Европейска сметна палата
Европейската сметна палата, със седалище в Люксембург, е създадена през 1975 г. Тя е съставена от по един член за всяка държава от ЕС, назначен чрез споразумение между държавите-членки за период от шест години след консултация с Европейския парламент. Сметната палата проверява законосъобразността и редовността на получените приходи и извършените разходи на ЕС и следи за доброто финансово управление на бюджета.

в)    Европейският икономически и социален комитет
При вземането на решения в редица политически области Съветът и Комисията се консултират с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Неговите членове се назначават от Съвета за четиригодишен мандат и представляват групи с разнообразни икономически и социални интереси, съвкупността от които образува „организираното гражданско общество“.

г)    Комитет на регионите
Комитетът на регионите е създаден с Договора за Европейския съюз и се състои от представители на местното и регионалното управление, назначени от Съвета за срок от четири години по предложение на държавите-членки. Съгласно Договора Съветът и Комисията са задължени да се консултират с Комитета на регионите относно въпроси с регионално значение, който от своя страна може да предоставя становища и по собствена инициатива.

д)    Европейска инвестиционна банка
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), със седалище в Люксембург, осигурява заеми и гаранции в помощ на по-слабо развитите региони от ЕС и спомага за повишаването на конкурентоспособността на предприятията.

е)    Европейска централна банка
Европейската централна банка (ЕЦБ), със седалище във Франкфурт, отговаря за управлението на еурото и европейската парична политика (виж глава 7 „Икономическия и паричен съюз (ИПС) и еурото“).