До 2013 г. ще бъдат изготвени карти за опасност от наводнения

Правителството одобри промени в Закона за водите, които се налагат от необходимостта от въвеждане в българското законодателство на три директиви – 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения, 2006/118/ЕС за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване и 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действия на Общността в областта на политиката за водите.

Новите текстове въвеждат три задължителни срока – за предварителна оценка на риска от наводнения (до 2011 г. за речни басейни и прилежащите им брегови зони), за изготвяне на карти за опасност от наводнения и за риск от наводнения (до 2013 г. за местата, където съществува реален риск от наводнение или може да се предвиди такъв) и за изработване на планове за управление на риска от наводнения (до 2015 г.).

Важна предпоставка за изготвянето на законопроекта е и необходимостта от усъвършенстване на практиката в областта на управлението на водите. Това се постига чрез облекчаване на административните процедури и създаване на предпоставки за прозрачност в работата на администрацията, чрез регламентиране на задълженията в областта на управлението на водите на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, Националния институт по метеорология и хидрология и на Изпълнителната агенция по околна среда, промяна в списъка на комплексните и значими язовири, както и предоставяне на общините за управление на някои от находищата на минерални води.