Допустимост и сключване на арбитражно споразумение

Допустимост п сключване на АС
а)  Допустимостта па АС съвпада с допустимостта на А. Споровете, които могат да бъдат предмет на А са арбитруеми. Такива са:
–  само граждански (частноправнн) спорове;
– само имуществени спорове (за оценими в пари права);
– само за права, които са в разпоредителната власт на техния носител – това са правата, за които може да се сключи съдебна спогодба; А е недопустим по дела, конто могат да бъдат започнати от прокурора или чието разглеждане става с неговото участие (обществен интерес);
– по силата на чл.9 ал. 1 изрично са изключени от обсега на А споровете относно вещни права и владение върху недвижими имоти, издръжка и права, произтичащи от ТПО;
–  вътрешен А е недопустим, когато страна по спора е българската държава или българско държавно учреждение (по международен може),
Арбитражното решение по неарбитруем спор е нищожно.
б) АС трябва да бъде сключено и писмени форма (за действителност)
3.  Правни последици на АС – те са процесуални и важат само между страните.
и)  АС е относителна отрицателна  процесуална  предпоставка  за допустимост на иск по същия спор пред държавен сьд. Ответникът трябва:

Да се позове на него до края на първото заседание.
– АС поражда правомощие (компетентност) на арбитражния съд да разгледа и реши възложения  му спор.
– АС поражда между стрините насрещни права и задължения за сътрудничество при осъществяване на А.