Доказателствената функция на НУ( нотариални удостоверявания )

Доказателствената функция на НУ изисква те да бъдат максимално достоверни. Затова нотариалният орган трябва да бъде безпристрастен. Чл.471 забранява на НО да участва в ИП, по което страна или участващо лице е: самият той, неговият съпруг, роднините му по права линия, тия по съребрена до четвърта степен, сватовство до първа степен, а така също
и лицата, спрямо които НО е настойник, осиновен или осиновител. Същото важи и когато в сделката или документа се съдържа разпореждане в полза на някое от течи лица.
Ако някоя от пречките по чл.471 е налице, ИО е длъжен да се самоотстрани, иначе НУ ще бъде нищожно.