Договор за откриване на банковата гаранция и договор меежду банката и кредитора

1. Договор за откриване на банковата гаранция – между длъжника и банката. Той е разновидност на договора за поръчка. Може да бъде и гарантиран с договор за кредит. Длъжникът не може да получи лично сумата, а банката само гарантира плащането на кредитора.
2. Договор меежду банката и кредитора на нейния клиент – това е банковата гаранция.
По нашето право банковата гаранция може да бъде само договор. Широко се използват и едностранните волеизявления. Тяхната действителност (на банковите гаранции) в момента е съмнителна. В проекта се приема, че банковата гаранция може да се издаде и с едностранно волеизявление на банката към кредитора на клиента.
Разлики между банковата гаранция и банковото поръчителство :
Банковата гаранция може и да е едностранно волеизявление (проект). При нея се посочва парична сума, до чиито размер банката се задължава. При банковото поръчителство няма фиксирана сума, с която банката се задължава. Докато поръчителството има акцесорен характер, то банковата гаранция няма такъв. Акцесорният характер на банковото поръчителство означава, че отговорността на банката зависи от съществуването на главния дълг на обезпеченото вземане. При банковата гаранция банката се задължава, дори и да не е налице съществуване на главния дълг. Така се ускорява плащането. При поръчителството първо трябва да се докаже, обори твърдението, че обезпечението няма недостатъци.