Договор в полза на трето лице

Договорът в полза на трето лице е уреден в чл.22 от ЗЗД.Опр:Д-р по силата, на който страните обещател (промитент) и уговарящ (стипулант) се съгласяват едно трето лице – бенефициер, което не е страна (не участва пряко, нито чрез представител) да придобие едно право като може да иска изпълнението му от обещателя.
Приложно поле.1. Договора се среща най-често при застраховките в полза на трето лице- застрахователната сума се получава от задълженото лице.2. При д-рите за прехвърляне на имот с\у задължение за издръжка и гледане.3. Д-рът за продажба – правото на собственост преминава в\у задълженото лице.
Страни по договора.
– ОБЕЩАТЕЛ (ПРОМИТЕНТ)- поема задължението да даде нещо или да направи нещо в полза на задълженото лице.
– УГОВАРЯЩ (СТИПУЛАНТ)- уговаря да се престира на трето лице и приема обещанието на обещателя.
– БЕНЕФИЦИЕРЪТ НЕ Е СТРАНА ПО ДОГОВОРА.
Условия за действителност.
Уговорката в полза на трето лице поражда с сключването на д-ра самостоятелно право за третото лице при няколко условия:
1.Уговорката в полза на третото лице преди всичко трябва да е валидна.Ако тя е нищожна третото лице не придобива никакви права.Ако пък е унищожаема правата на третото лице отпадат с обратна сила.
2.Д-рът трябва да бъде действителен.
3.Необходимо е също третото ползващо се лице да е определено или поне определяемо.
Действие на договора.Стипулираното право възниква веднага и направо в имуществото на третото ползващо се лице и не преминава през имуществото на уговарящия. Третото лице не е правоприемник на уговарящия.Третото лице придобива веднага, направо и непосредствено уговореното в негова полза. Но това негово придобиване не е окончателно. Уговорителят, по чийто почин всъщност третото лице става кредитор, има право да отмени уговорката. Неговото едностранно изявление в този смисъл е напълно достатъчно.
Отношение м\у страните и м\у страните и третото лице:
1) Обещател – трето лице.  Обещателя може да противопостави на третото лице възраженията, който произтичат от договора, но не и личните възражения с\у д-ра.
Третото лице по отношение на обещателя има право на иск за реално изпълнение.
2) Обещател – уговарящ.
Уговарящият може  да иска разваляне на договора поради неизпълнение; за вреди който неизпълнението е причинило; право на иск за реално изпълнение (и за двете страни); обезщетение вместо изпълнение.
3) Уговарящ – трето лице.  Отношенията са най-различни, няма значение за договора. Най-често уговарящия иска да надари третото лице или да изпълни свой дълг по отношение на третото лице.
4) Третото лице и кредиторите на уговарящия.  Кредиторите могат да отменят д-ра в полза на третото лице, ч\з т.н. отменителен (Павлов) иск по чл. 135 ЗЗД. Третото лице дължи да върне само това, което уговарящия е дал по договора.
Обещаване действието на трето лице.Обещаване действието на трето лице е налице, когато едно лице  А  обещава на друго лице  В , че едно трето лице  С  ще се задължи да извърши нещо в полза на  Б. Поражда д-ие само за обещателя. Ако обаче  С  не изпълни д-ето за което  А  се е задължил, тогава има две възможности:
1. Може да се иска реално изпълнение от  А
2. Когато личните качества на  С  са от значение за изпълнението, тогава от  А  се иска само обезщетение.