Договорна ипотека

Договорна е тази ипотека, която възниква чрез вписване на договор за ипотека, съставен във формата на нотариален акт. Тази ипотека е възможна само между дееспособни лица – д/р за ипотека за обезпечаване на един чужд дълг не може да бъде сключен от представители на недееспособни, а за дълг на самите недееспособни – само с решение на РС.
Ипотека може да се учреди само от този, който в момента на сключване на д/ра е собственик на имота в/у който се учредява ипотеката. Ипотека, сключена от несобственик е абсолютно недействителна.
Д/рът за ипотека се съставя във формата на нотариален акт от нотариуса по местонахождението на имота.
Нотариалният акт трябва да съдържа определени данни:
име на кредитора;
– име на длъжника и име респ. на собственика на имота;
– описание на конкретния имот, в/у който се учредява ипотеката;
– вземането, за което се учредява;
– сумата, за която се учредява ипотеката.
Ипотеката трябва да отговаря на изискванията за специалност – т.е. тя трябва да бъде учредена само върху конкретно определени имоти, като се посочва местонахождението, видът, границите, стойността на всеки един от тях.
Ипотеката може да бъде пренесена в/у друг имот ако ипотекарният имот е отчужден за държавни нужди и е отстъпен друг в замяна.
Ипотеката може да бъде учредена само за определено вземане (срочно, условно, бъдещо), като при вписването трябва да бъде определен размерът и лихвите.
Нотариалният акт за учредяване на ипотеката трябва да бъде вписан – без това не възниква ипотечно право. В/у един имот могат да бъдат учредени няколко ипотеки, като редът за удовлетворяване на кредиторите е редът по вписването. Вписването има учредителна, доказателствена и информационна функция.
Вписването на договорната ипотека се вписва служебно от нотариуса по местонахождение на имота, а законната – по молба на кредитора. Действието на вписването трае 10 год. и може да бъде подновено преди изтичането на този период. Не се нуждаят от подновяване ипотеки, по които кредитор е държавата.