Договори за инженеринг и консултантски услуги за рехабилитация на водоснабдителната мрежа

Два договора за обект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на р. Марица в гр. Димитровград” бяха подписани днес от ръководителя на Управляващия орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в МРРБ Йорданка Стоянова.

Първият от тях е на стойност 2 037 200 евро (без ДДС) и е за инженеринг на обекта. Той обхваща проектиране и строително-ремонтни дейности на съществуваща водопроводна мрежа в 5 от кварталите на града с приблизителна обща дължина от 33 км и около 1500 сградни отклонения, проектиране и изграждане на нови водопроводи. Изпълнител е Консорциум «Екострой Димитровград» с партньори «БГС Груп» АД – Стара Загора, «Монолит» АД – Хасково и «Аквапартньор» ЕООД – София.

Вторият договор – за консултантски услуги беше подписан с ДЗЗД «ПК 2000 – АКВА». Партньори в дружеството са «Пътконсулт 2000» – София и «АКВАИНС» ЕООД – София. Те ще трябва да извършат оценка на съответствието на инвестиционните проекти и да изпълняват функцията на инженер и на независим строителен надзор в етапа на строителство. Договорът е на стойност 215 626 евро без ДДС.

75 % от финансирането на договорите е със средства от програма ИСПА на Европейския съюз, Финансов меморандум 2000/BG/16/P/PE/003, 15 % са осигурени чрез държавен инвестиционен заем от Европейската инвестиционна банка и 10 % от националния бюджет.