Доброволно уреждане на КТС

Доброволно уреждане на КТС:
Правната уредба на КТС се съдържа в ЗУКТС от 1990г. обнародвано в ДВ. бр.21/ 1990г. с последващи  допълнения и изменения. Предмет на КТС са въпросите на трудо вите и осигорителни отношения и неизменото равнище.Страни по КТС са работника или служителя и работодателите.В споровете могат да бъдат предявявани от  техните органи.Представителството на страните по КТС не е обвързано от особени законови из исквания и  по специално не се изисква адвокатска правоспособност както е представи телството по граждански спорове пред съдилищата.Работника или служителя при КТС като правило се предявяват от ораните на техните синдикални организации.В  условия та на плурализъм на синдикалните движения в България представители на работника или служителя могат да бъдат  органи на съотетната синдикална организация.
ЗУКТС дава възможност на работника или служителя да упълномощават орга ни и лица специално за водене на преговори за решаване на КТС.Това право работ ника или служителя моге да релизира преди всичко в случаите :
когато в предприятието няма синдикална организация;
когато съществуват няколко синдикални организации в предприятието в които чле нуват незначителен брой работници или служители ;
когато в предприятието е налице само една синдикална организация, но работника или служителя и няма необходимото доверие в нейният ръководен орган, че ще защити исканията и ще отстои интереситена работника или служителя при уреждане на КТС:
Пределите на работодателя за решаване на КТС са техните работни организации ЗУКТС дава право на работодателите в зависимост от ситуацията и характера на КТС да упълномощават други организации или лица за уреждане на КТС.