Депутатите увеличиха минималния гаранционен капитал на застрахователните дружества

Народното събрание прие на заседанието си на 19 май 2010 г. на второ четене промени в Кодекса за застраховането. Те предвиждат увеличение на минималния гаранционен капитал на застрахователните дружества. Гаранционният капитал съставлява една трета от границата на платежоспособност, но не може да бъде по-малък от 4 млн. и 600 хиляди лв. – за застраховател, получил лиценз за застраховане, който обхваща видове застраховки по раздел II, буква „А“, т. 1 – 9 и т. 16 – 18 от приложение номер 1.

Минималният капитал за застраховател, получил лиценз за застраховане, който обхваща видове застраховки по раздел I и раздел II, буква „А“, т. 10 – 15 от приложение номер 1 и за презастраховател се увеличава от 6 милиона и 400 хиляди лв. на 7 милиона лева. Изискването за минимален капитал на каптивен презастраховател се увеличава от 2 милиона лева на 2 милиона лева и 200 хиляди. Предвижда се в тримесечен срок от влизането на промените в сила застрахователните и презастрахователните дружества да приведат капитала си в съответствие с изискванията.

С промените се предвижда още годишният бюджет и годишният финансов отчет на Гаранционния фонд да се представят за одобряване от Комисията за финансов надзор. Когато до началото на съответната година няма приет годишен бюджет на фонда, до неговото приемане, разходите на фонда се извършват до размера  на тези за съответния период на предходната година. При възникване на необходимост от извършване на разходи с по-висок размер, управителният съвет ги извършва след разрешение на комисията.

Ще се допуска тютюнопушене в кафенета и в ресторанти, но в обособени самостоятелни помещения, реши парламентът, който прие на второ четене текстове от промените в Закона за здравето. Същото важи и за жп-гарите, летищата, автогарите, местата за настаняване и средствата за подслон, плавателните съдове. Когато заведението за хранене е с площ по-малка от 50 кв. м, собственикът има право да избере дали в цялото заведения няма да се допуска тютюнопушене, или ще се допуска без обособяване на самостоятелни помещения. В заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощен режим на работа се допуска тютюнопушене без обособяване на самостоятелни помещения. В сградите, в които има помещения с обособени работни места, работодателите могат да определят със заповед специално обособени самостоятелни помещения, които са предназначени само за пушене. Депутатите ще продължат обсъждането на промените утре.

Депутатите приеха да отпадне допълнителното условие за задължително вписване на сортове растения в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове и в Официалната сортова листа. Парламентът прие промени в Закона за посевния и посадъчния материали на второ четене. Изменението се налага за осигуряване на по-добра пазарна среда в сектор „Земеделие“, в частност в сектор „Семена и посадъчен материал“, според вносителите от Министерския съвет. Вече не само с една, а няколко наредби на министъра на земеделието и храните ще се регулира вписването на сортовете растения в официалната сортова листа в зависимост от групите култури.

В закона е записано още, че контролните лабораторни анализи ще се извършват от Централната лаборатория на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Вменено е и задължение на агенцията ежегодно да организира конкурси за полски инспектори, които ще проверяват семепроизводителите. В закона е записано, че актът на полския инспектор може да се обжалва пред централното управление на изпълнителната агенция в 7-дневен срок.

Двойно се повишава размерът на глобите за неакредитирано лице, лице с отнета или спряна акредитация, което се позовава на акредитация. Това реши парламентът, който прие на второ четене промените в  Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация. Според приетите промени, при първо такова нарушение е предвидена глоба или имуществена санкция за 2000 лева /досега тя беше 1000 лева/, а при второ нарушение – 4000 лева. Законопроектът регламентира изрично, че Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ е националният орган по акредитация. Агенцията е и единственият орган, който има право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Депутатите записаха, че Изпълнителната агенция „Българска служба по акредитация“ е единственият орган в България, който има право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието. Бяха приети и  критерии, на които трябва да отговаря изпълнителният директор на агенцията. Той трябва да има висше техническо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в една от основните области, в които агенцията извършва акредитация. Освен това за заемането на тази длъжност се изисква най-малко 5-годишен професионален опит в областта на акредитацията или в оценяването на съответствието, от които три години в изпълнение на оценки на място, както и най-малко две години опит в управлението на стопански административни структури.

Не може да бъде изпълнителен директор този, който е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран. Длъжността не може да заеме и  едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник, управител или член на управителен съвет, на надзорен съвет или на съвет на директорите в юридическо лице. Агенцията не може да оглави и лице, което в момента е или е било през последните три години едноличен търговец,съдружник или акционер в юридически лица, осъществяващи дейности по оценяване на съответствието или консултации в областта на акредитацията или оценяване на съответствието. Същото се отнася и за тези, които имат или са имали дейност през последните три години по оценяване на съответствието или консултации в областта на акредитацията или оценяване на съответствието. Парламентът реши срокът за извършване на процедурата за акредитация да се намали от 18 на 14 месеца.

Депутатите ратифицираха и изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници. Споразумението се удължава с две години, за да продължи достъпът до качествена спътникова информация, която е необходима за интегрирането на НИМХ на БАН в общоевропейските инициативи, се посочва в мотивите.

Членовете на Съвета за електронни медии /СЕМ/ да са петима, вместо както досега – деветима, приеха на второ четене депутатите. Според законопроекта за промени в Закона за радиото и телевизията /ЗРТ/, приети от парламента, трима от членовете на регулатора ще бъдат избирани от Народното събрание. Според действащия сега закон квотата на парламента е от петима души. Вместо четирима вече двама членове на съвета ще се назначават от президента, приеха още депутатите на второ четене. От две на три години се променя ротационният период за президентската квота. Както и досега, две години ще бъде този период за парламентарната квота. Досега едно лице не можеше да бъде член на съвета повече от два мандата. С настоящите промени се въвежда и ограничението двата мандата да не бъдат последователни.