Действие на гражданско правните норми

Действието на гр.пр.норми  се ограничава в три насоки. На първо място то се характеризира с начало и край във времето. Втория ограничител е територията на която се проявява действието. На трето място гражданско правните норми обвързват определен кръг правни субекти. Следователно действието на гр.пр.норми е ограничено по време, по място и спрямо лицата. Правните норми които регламентират действието на гр.пр. норми биват общи и специални. Общите норми се съдържат в КРБ, а специалните в самите гр. закони.
Действието на гр.закон се проявява от момента на влизането му в сила. Задължителна предпоставка за влизането в сила е неговото публикуване. Само при съблюдаване на тази предпоставка е оправдано да се изисква спазване на правните норми. Гражданския закон е задължителен независимо, дали гр. правните субекти са узнали съдържанието на правните норми.
Отмяна на гражданския закон преустановява неговото действие за в бъдеще. Тя следва да се отличава от неприлагането на гр. закон, което не го лишава от задължителната му сила. Основанието за отмяна на нормативен акт може да се съдържа в неговия текст, като например срок на действието му или определена цел, ако липсват такива основания отмяна може да се предизвика само с по нов нормативен акт. Отпадането на повода или мотива за издаване на гр. закон не води автоматически до отмяната му.  Задължително изискване при отмяната с по нов нормативен акт е последният да има същата или по висока степен от отмененият нормативен акт. Определящо значение за това кой нормативен акт е по нов е датата на влизане в сила. Отмяната на нормативен акт бива изрична и мълчалива. Отмяна ще бъде налице ако и двата закона са общи или и двата закона са специални. Отмяната трябва да се отличава от спиране действието на гр. закон.Последното означава непораждане на пр. действие от нормативния акт, който не е отменен. Суспендиране може да се постанови с по нов нормативен акт от същата или от по висша степен. Действието на гр. закони може да бъде спряно и при настъпване на изключителни обстоятелства /природни бедствия/. В такива случаи с нормативен акт се постановява мораториум. Спирането може да важи за цялата страна или за отделни части от нея. Отмяната на гр. закон не е пречка за неговото прилагане спрямо юридически факти възникнали при неговото действие.
Обратно действие и действие спрямо заварени правоотношения на гражданския закон . Правилото относно действието на новия гр. закон е, че той урежда юридически факти които са се проявили след влизането му в сила както и заварените висящи гр. правоотношения за вбъдеще. Действието на гр. закон от влизането му в сила за вбъдеще се означава с латинския термин ex nunc – занапред. Обратното действие на закона може да се прояви само по изключение. Това действие се означава с лат. термин ex tunc. Материално правните закони действат по начало занапред и само в изрично посочените случаи те имат обратно действие. За разлика от тях процесуалните закони се прилагат и към факти възникнали и преди тяхното приемане. Освен обратното действие правилото за действието на гр. закон за в бъдеще спрямо бъдещи факти има още едно изключение което се нарича преживяване на отменения граждански закон. В преходните правила на закона се предвиждат случаи при които спрямо факти осъществени след влизане в сила на гр. закон се прилагат нормите на отменен закон.
Действие на гражданския закон по място. Действието на закона е ограничено и по място. Територията върху която той може да действа когато не са предвидени изрично в него ограничения  е тази върху която се разпростриа суверенитета на държавата. Повечето закони РБ не съдържат териториални ограничения. Законодателната практика у нас познава и такива с ограничено действие по място, като ЗУТ.
Действие на гражданския закон спрямо лицата. Законът се прилага спрямо всички гражданско правни субекти освен ако от съдържанието им не следва друго. В някои нормативни актове се съдържат разпоредби чиято правна уредба засяга определен кръг правни субекти.