Гласуване с квалифицирано мнозинство в ЕС

В някои особено деликатни области като Общата външна политика и политиката на сигурност, данъчното облагане, предоставянето на убежище и имиграционната политика решенията на Съвета трябва да се вземат единодушно. С други думи в тези области всяка държава-членка има право на вето.

По повечето въпроси обаче Съветът взема решения, като гласува с „квалифицирано мнозинство“ (КМ).

Квалифицирано мнозинство се постига, ако:

  • мнозинството държави-членки (в някои случаи мнозинство от две трети) гласува „за“

и

  • при минимален брой от 255 гласа „за“, които представляват 73,9 % от общия брой на гласовете.

Освен това всяка от страните може да поиска потвърждение, че гласовете „за“ представляват минимум 62 % от общото население на Съюза. Ако се окаже, че това не е така, решението не се приема.