В България има чудесни примери за ефективно използване на парите на европейските данъкоплатци според Реналдо Мандметс

„В България има чудесни примери за това как ефективно могат да се използват парите на европейските данъкоплатци”. Тази оценка за изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) даде ръководителят на отдел „България” към Главна дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия Реналдо Мандметс след като е посетил обекти, изпълнявани по програмата. Заедно с други представители на комисията той участва в шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР.

Ръководителят на отдел „България” каза още, че в страната ни има правилен подход за усвояване на средствата по програмата. Реналдо Мандметс обърна внимание, че очаква ускоряване на действията в областта на транспорта. Според него с наличния финансов ресурс за техническа помощ може да бъде увеличен административния капацитет и да бъдат обучени служителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Представителят на ЕК наблегна на факта, че комуникацията между ГД „Регионална политика” и Управляващия орган на ОПРР е много добра. „От страна на България има невиждано досега бърза реакция като на някои въпроси са се получавали отговори в рамките само на 2 – 3 часа”, каза Реналдо Мандметс.

„Само чрез Оперативна програма „Регионално развитие” имаме възможност да подпомогнем комплексно социално-икономическото развитие на българските региони”, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев при откриване на заседанието на комитета. Според него огромните социални ползи, които идват в резултат от тази програма, са съчетани и с реално подпомагане на основни сектори от българската икономика като туризъм, транспорт, енергетика и строителство.

Министър Плевнелиев отчете договорирани проекти на стойност 1,355 млрд. лв., което е 43 % от ОПРР. Реално изплатените средства по нея са 145 млн. лв.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова отбеляза, че се цели обявяването на максимален брой покани и допълни, че очаква реално договорени до края на годината да бъдат 1,5 млрд. лв., а реално разплатените средства да надхвърлят 200 млн. лв.

Значителният ръст в обема на договорените и разплатените средства е в резултат както на подобрените вътрешни правила и процедури на Управляващия орган на ОПРР, така и за подобряване на неговия административен капацитет и този на бенефициентите, отчете зам.-министър Павлова.

Годишният доклад за изпълнение на програмата за 2009 г. сочи, че са обявени 5 покани по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 198,8 млн. евро.
Депозирани са 269 проектни предложения, оценени са 573 и са одобрени 312. Издадени са 16 заповеди за директно предоставяне на безвъзмездна помощ на стойност 25,1 млн. евро.

Извършените плащания през 2009 г. са в общ размер на 28,9 млн. евро, като ръстът им спрямо 2008 г. е над 13 пъти.

Авансовите плащания за 2009 г., получени от Европейската комисия, са в размер на 54,4 млн. евро. Сертифицираните средства към нея са в размер на 10,7 млн. евро, като те са възстановени през 2010 г., след като беше получена положителна оценка за съответствие на системите за управление и контрол на ОПРР.

Водеща политика при изпълнението на програмата до края на програмния период ще бъдат прилагане на Лайпцигската харта на местно ниво чрез изпълнение на интегрирани планове за градско развитие и възстановяване, подкрепа за полюсите на растеж. За такива са определени София и 6-те големи града – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен. Приоритетни ще бъдат също концентрацията на инвестиции за осигуряване на интегриран и устойчив градски транспорт, по-добра достъпност и мобилност, постигане на по-добра енергийна ефективност, намаляване на парниковите емисии и съхранена околна среда и повишаване сигурността на доставките на природен газ в страната в условията на икономическа и финансова криза. Ще бъде подкрепена политиката на деинституционализация на децата в риск в България. Опазването на природното и културното наследство чрез създаване, развитие и маркетинг на конкурентноспособни туристически атракции и продукти също е определено като приоритетно за ОПРР до края на програмния период 2007-2013 г.