Встъпително слово от Мхарнйския епископ за Саду Сундар Синг

Аз считам за твърде голяма чест и привилегия, че изпъл­нявам молбата на приятеля на Саду Сундар Синг, като пиша кратко предисловие за неговата книга върху „Виденията“. Надявам се и вярвам, че тя ще помогне на много търсещи Бога души.

Всеки разговор със Саду остава в нашите сърца. Някои, които четат книгата, ще запитат в какво е същността на тия духовни опнтности? Каква роля е играело в това подсъзна­нието? Обективна ли е действителността във виденията?

Аз нямам философските познания, които биха ме напра­вили способен да дам отговор на тези въпроси. Апостол Па­вел се е задоволявал да оставя без достатъчно обяснение своите най-дълбоки духовни изживявания: „Дали в тяло или без тяло — аз не знам, Бог знае.“ Най-простото разбиране ми изглежда да е най-правилното. Аз прочетох книгата в ръко­пис в един неделен следобед през това лято.

Почувствах, че булото, което обикновено прикрива дей­ствителния свят, за няколко мига се вдигна и ми бе дадено чрез помощта на верния Христов служител да видя нещата такива, каквито са. Аз не знам, но съм склонен да мисля, че моят приятел Саду би приел с удоволствие това съвсем про­сто обяснение на неговите видения. и след като продължа­вах да разсъждавам върху книгата, моят дух се спря, в съзнанието ми изплува известен откъс от Светото писание, който напомняше за един опит от същия вид.

За идването на Царството Божие ние имаме свидетел­ството на нашия Господ за това, че вече е дошло по един съвсем особен начин. „Тук стоят някои, които не ще видят смърт, докле не видят Царството Божие дошло в сила“ (Марк 9:1). Както в Евангелието на Марка, така и на Матея, тия думи са тясно свързани. Затова и аз не мога да се съмнявам, че евангелистите са искали да изтълкуват паметното събитие като идване на Царството Божие в сила в живота на трима­та избрани ученици. Единият от тях е бил апостол Петър, от когото е приел свидетелството евангелист Марко. Това, което са видели, е станало така: булото покривало невидимия свят, било вдигнато, тъй че за очите на тримата свети апостоли Той станал видим и през булото на плътта сияела небесната слава на действителния Иисус.

Не би било невъзможно и днес тоя начин па опитност да е даден понякога на Божии служители! Лично аз вярвам, че опитността на Саду, за която се разправя в тия видения, е от същия вид, че и пред него, както и пред светите апосто­ли на планината, е било вдигнато булото, закриващо действи-

телността на духовния свят. И Саду е видял нашият Господ, какъвто е в действителност сега, в духовния свят.

Известията за такава опитност трябва да бъдат възприе­мани със страхопочитание. Но е необходимо също и да бъ­дат проверявани по отношение на Божието откровение в Хри­ста Иисуса. Аз постъпих така, че виденията да са в съгласие с Божието откровение. И затова ги приемам с благодарност като ново доказателство, че и днес Бог продължава да го­вори със Своя народ. Аз моля Бога, щото тая книжка да може да отвори очите на мнозина за действителността на ду­ховния свят, който е навсякъде около нас, по-плътно до нас, отколкото е диханието ни, и по-близо, отколкото са ръцете и нозете ни. Но за всичко това обаче ние твърде често сме слепи.