Вписване на ипотеката

ПИпотека се учредява чрз вписване. Без него не може да възникне ипотека. Вписването следователно е учредителен елемент за ипотеката. Вписването има няколко функции:
1. То е елемент от ФС на ипотечното право.
2. То дава публичност и гласност за ипотеката на трети лица и други хирографни кредитори на длъжника, които имат интерес от имота.
3. Определя реда на ипотеките – ипотекарните кредитори се удовлетворяват по реда на вписването.
Вписването се извършва служебно от нотариуса по местонахождение на имота в особена ипотечна книга.
Законната ипотека се вписва по молба на кредитора, като към нея се прилага документа, който му дава право да иска вписването – акта за отчуждаване, договор за делба и др.
Вписването трае 10 години от деня на който е извършено – чл.172. След това вземането губи ипотечното си обезпечение, освен ако вписването не бъде подновено преди изтичането на този срок.
Обезпеченото с ипотека вземане може да претърпи изменение не по отношение на състава си, а по отношение на кр. или дл. Може кр. да се смени чрез цесия, новация, а дл. да се смени с новация или заместване. В тези случаи говорим за отбелязване към вписването. Може да се прави по искане на заинтересованите в случай, че се смени кредиторът или длъжникът или към дълга се присъедини още един дл. За да имат действие тези изменения, трябва да бъдат отбелязани към д/ра или към молбата за учредяването на ипотеката.